بررسی تطبیقی عناصر رئالیسم جادویی در آثار داستانی منیرو روانی‌پور و رضا امیرخانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه زبان وادبیات فارسی،واحد آزادشهر،دانشگاه آزاداسلامی ،آزادشهر،ایران

2 گروه دروس عمومی، مدرس (مربی) دانشگاه علوم پزشکی آبادان، ایران

چکیده

رئالیسم جادویی یا واقع­گرایی جادویی شیوه­ای نو در داستان­نویسی معاصر جهان است که در آن، عناصر واقعیت و خیال در هم آمیخته می­شوند؛ این آمیختگی، شگفتی خواننده را برمی­انگیزد و در عین حال باعث نمی­شود که در سیر طبیعی داستان، اختلال یا آشفتگی ایجاد شود. از جمله کسانی که از این شیوه در ایران استفاده کرده­اند، منیرو روانی­پور و رضا امیرخانی هستند. با توجه به پژوهش انجام شده، منیرو روانی­پور و رضا امیرخانی از شیوۀ روایت رئالیسم جادویی بیشترین بهره را برده­اند و در این میان به رئالیسم اجتماعی هم توجه نشان داده­اند. از میان مؤلفه­های مهم رئالیسم جادویی در آثار این دو نویسنده به این موارد می­توان اشاره کرد: وجود عناصر جادویی، واقعیت و خیال، فضای وهم­انگیز و رمزآلود، حضور ارواح مردگان و استفادۀ فراوان از افسانه­ها و داستان­های کهن جنوب ایران و توجه به باورهای عامیانه و خرافی و توجه به مسائل اجتماعی و سیاسی از مؤلفه­های مورد بحث نویسندگان این آثار است. روش تحقیق در این پژوهش از نظر هدف با توجه به ماهیت آن، از نوع تحقیق نظری است که بر پایۀ مطالعۀ کتابخانه­ای انجام شده است و از دیدگاه روش تحقیق، این کار پژوهشی، توصیفی- تحلیلی می­باشد. نگارندگان در این پژوهش به بررسی مؤلفه­های رئالیسم جادویی در آثار داستانی این دو نویسنده و سپس تطبیق این مؤلفه­ها با یکدیگر می‌پردازند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Elements of Magical Realism in Fiction Moniroo ravanipour and Reza amirkhani

نویسندگان [English]

  • Dr.mandana alimi 1
  • sara javid mozafari 2
1 TheAssistance professor, Persian Language and Literature , department Azadshahr branch, Islamic Azad University, Azadsgahr,Azadshahr, Iran
2 General School, (Coach), Abadan University of Medical Sciences, Iran
چکیده [English]

 
Magical realism or magical realism is a new way in the contemporary narrative of the world in which elements of reality and imagination are blended; this blend brings to the reader's wonder, and yet does not make In the natural course of the story a disorder or disorder is created. Among those who have used this method in Iran, are Maniro Rouhanipour and Reza Amirkhani. According to the research conducted, Maniro Psycho-Pourvaria Amirkhani has taken the most from the magical realism narrative method, including Social realism has also shown interest. One of the most important components of magical realism in the works of these two can be noted: the presence of magical elements, reality and imagination, mysterious atmosphere, the presence of spirits of the dead and the use of myths and stories The ancient South of Iran and attention to folk and superstitious beliefs and attention to social and political issues are one of the important components of magical realism in their works. The research method in this research is in terms of purpose, according to its nature, the type of theoretical research based on the study The library has been conducted and from the perspective of the research method, this research work is descriptive-analytical. The authors examine the components of magical realism in the works of these two writers and then adapt these components together.

کلیدواژه‌ها [English]

  • realism
  • magical realism
  • story
  • Maniro Ranaypour
  • Reza Amirkhani