بررسی همسانی‌ «داش آکل» هدایت و «پهلوان میکلس» در رمان «آزادی یا مرگ» نیکوس کازانتزاکیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نورشهرستان یزد

چکیده

نیکوس کازانتزاکیس (1883- 1957) رمان ِمشهور «آزادی یا مرگ» را به سال 1956 منتشر کرد. موضوع رمان ِ مذکور، تسلط و اشغال سال 1645  عثمانی‌ها بر جزیره «کِرِت» است.  مبارزات آزادی‌بخشی که کرتیان در سراسر قرن نوزدهم با ترکان عثمانی داشتند، طرح اصلی کتاب «آزادی یا مرگ» را می‌سازد. قهرمان اصلی این کتاب لوطی‌ای به نام  «میکلس» استکه شباهت فراوانی با داش آکل صادق هدایت دارد. علاوه بر مضامین و محتوای زندگی لوطی میکلس که همسانی بسیاری با داش آکل هدایت و راوی آن دارد؛  این دو اثر ازنظر ساختار صوری نیز به هم ماننده هستند. به همین منظورمقالۀ حاضر میکوشد تا با رویکرد تطبیقی امریکایی درصدد پاسخ به این پرسش است که مهم­ترین جنبه‌های مشترک ساختارصوری و محتوایی  شخصیت داش آکل و پهلوان میکلس کدام است؟ براساس دستاورد تحقیق، شخصیت دو داستان یادشده هم از نظر روایت خیام وار و انتقادی یا بدبینانه به زندگی و گرایش شدید به انزوا و مرگ­اندیشی و هم از نظر ساختاری و روایتگری بسیار به یکدیگر شبیه هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Similarities between Hedayat’s Dash Akel and Captain Michalis’ in the Novel “Freedom and Death”by Nikos Kazantakis

نویسنده [English]

  • Dr.asieh zabihnia
Associate Prof of Persian Language and Literature, Payameh Noor University of Yazd.
چکیده [English]

 
Nikos Kazantzakis (1883-1957) has published his famous novel called “Freedom and Death” in 1956. The main theme of this popular novel was the dominance of Ottomans in 1645 over Crete Island. In addition, the main plot of “Freedom and Death” consists of the freedoms-seeking battles between Cretans and Ottomans.  The protagonist of this work is a hero called Michalis, who is very much similar to Dash Akel character in Sadegh Hedayat’s work of art. Besides similarities between the life of Michalis and Dash Akel in Hedayat’s work of art and its narrator, these two works of art are also similar in terms of imagery. Therefore, the main objective of the present study is to investigate the similarities between opinions, thoughts and speeches of Dash Akel and Michalis and to determine the thought pattern of both Kazantzakis and Hedayat and defining and analyzing the messages delivered in both works of art by providing evidences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Dash Akel
  • hedayat
  • Michalis
  • Nikos Kazantzakis