مقایسۀ تطبیقی میهن‌دوستی در اشعار فرخی یزدی و بشاره الخوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، دانشکده علوم انسانی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد، ایران.

2 دانشیارگروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، واحدنجف آباد.دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

3 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، واحدنجف آباد.دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

چکیده

عشق به میهن، مسئله مهمی است که در اشعار شعرای میهن‌دوست و مبارز دورۀ معاصر به وضوح دیده می‌شود. فرخی یزدی و بشارة الخوری دو شاعر معاصرند که در دورۀ خفقان حاکمان مستبد، زندگی می‌کردند و وطنشان از بی‌عدالتی و استبداد حکام داخلی و دخالت بیگانگان در امور کشور و وابستگی به سیاست‌های استعماری غرب، به‌ویژه استعمار روس و انگلیس، رنج می‌برد. مقالۀ حاضـر بـا کنکاش و واکـاوی اشـعار فرخـی یزدی و بشاره الخوری سـعی دارد تـا بـه بررسـی مقولـة عـشق بـه مـیهن در اشـعار ایـن دو شــاعر متعهــد پرداختــه و مــضامین مــشترک اجتمــاعی و سیاســی مــرتبط بــا میهن‌پرستی در آثـار آن‌ها را بررسی نمایـد. این مقاله بر پایۀ مطالعات کتابخانه‌ای و روش توصیفی و تحلیلی و بـر اسـاس تـشابه زمینه‌های اجتمـاعی مـشترک و با تکیه بر ادبیـات تطبیقـی قـرار دارد و در ایـن راسـتا، جلـوه­هـای مـشترکی چـون توجّـه بـه مفـاخر قـومی و ملّـی، دعـوت بـه اتحـاد، توجّـه بـه قـشر مستـضعف جامعه، مخالفـت بـا اسـتبداد و اسـتعمار و ...در دیــوان دو شــاعر، مــورد بررســی قــرار گرفتــه و به ‌صورت تطبیقــی و بــا ارائــۀ اشعار دو شاعر، بررسی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Comparison of Patriotism in Farrokhi Yazdi and Beshareh Al-Khuri

نویسندگان [English]

  • , Azam Akbari Raknabadi 1
  • Dr.Mahboubeh Khorasani 2
  • Dr.Shahzad Niaz 3
1 Ph.D. Student of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Najafabad Branch, Faculty of Humanities, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
2 Associate Professor of Persian Language and Literature, Faculty of Humanities, Najafabad Branch. Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Faculty of Humanities, Najaf Abad Branch. Islamic Azad University, Najaf Abad, Iran.
چکیده [English]

 

Love for the homeland is an important issue that can be clearly seen in the poems of the patriotic and militant poets of the contemporary period. Farrokhi Yazdi and Bashar al-Khuri are two contemporary poets who lived in the suffocating period of authoritarian rulers, and their homeland suffers from injustice and tyranny of local rulers, foreign interference in the country's affairs and dependence on Western colonial policies, especially Russian and British colonialism. The present article deals with the research and analysis of the poems of Farrokhi Yazdi and Beshareh Al-Khuri. This article is based on library studies and descriptive and analytical methods and is based on similar social contexts. It is based on comparative literature. The weak of the society, the opposition to tyranny and colonialism, etc., in the case of two poets, have been studied and examined in a comparative manner and by presenting the poems of two poets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adaptive literature
  • Evangelism
  • Farrokhi Yazdi
  • Patriotism