اندیشه‌های رمانتیکی ژاله قائم‌مقامی با تکیه بر مباحث اسطوره‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی ، یزد، ایران.

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

3 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلام واحد یزد، ایران

چکیده

نقش سازندۀ اساطیر در شکل­گیری بنیادهای فکری جوامع بشری و نیز ضرورت تعمق انسان در هریک از جلوه‌های آن در طول زندگی به‌ویژه عصر معاصر بر همگان مبرهن و روشن است. اگرچه عصر حاضر به‌ظاهر عاری از اسطوره‌هاست، آن‌ها در ذهن انسان امروزی نیز جایگاه خود را یافته‌اند. شاعران در طرح و برجسته‌سازی اسطوره‌ها، نقش پررنگ‌تری نسبت به سایرین دارند. اسطوره و اسطوره‌سازی در شعر رمانتیک، جایگاه خاصی دارد، از میان مکاتب ادبی، مکتب رمانتیسیسم، اهمّیّت بیشتری به اسطوره‌ها می­دهد. تأثیر نگاه رمانتیک بر نوع و میزان توجه شاعران معاصر به اسطوره و چگونگی بهره‌گیری آن‌ها از روایت‌های اسطوره‌ای، از مسائل مهمی است که باید دربارة آن پژوهش شود. هدف این پژوهش تبیین نحوۀ به‌کارگیری مبتکرانۀ اسطوره و اسطوره پردازی، بر محور اندیشۀ رمانتیک در شعر ژاله قائم‌مقامی به روش توصیفی- تحلیلی است و نشان می‌دهد، کاربرد اسطوره‌ها در شعر ژاله براساس مبانی نظری مکتب رمانتیسـم، قابل توجیه است. نتیجۀ پژوهش ناظر بر این است که ژاله، شاعر رمانتیک معاصر، در اشعارش بهرۀ زیادی از گونه‌های اسطوره‌ای برده است؛ چنانکه اسطوره‌ها به سه شکل «بازآفرینی» «تغییر» و «تکرار»، در اشعار وی نمود یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mythology of Jaleh Ghaem Maghami' ruler relying on romantic thoughts

نویسندگان [English]

  • Maryam Bai Baik 1
  • Dr. Hadi Heidarnia 2
  • Dr. mahmoud sadeghzadeh 3
1 - Ph.D. Student of Persian Language and Literature, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran.
2 Assistant Professor of Farsi Language and Literature, Faculty of Humanities, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran.
3 assistant professor of Islamic Azad University, Yazd branch، Iran
چکیده [English]


The mythical role of the myth in shaping the intellectual foundations of human societies and the necessity of contemplating each of its manifestations throughout life, especially in the contemporary age, is clear and clear. Although modern times seem to be devoid of myths, they have found their place in the minds of today. Poets play a more prominent role in designing and highlighting myths than others. Myths and myths have a special place in Romantic poetry, giving more importance to myths than literary schools. The impact of the romantic view on the type and extent of contemporary poets' attention to myth and how to use them in mythical narratives is one of the important issues to be investigated. The purpose of this study is to explain how the creators of myth and mythmaking employ the myths of Romantic thought in Jaleh Ghaem Maghami's poetry through content Descriptive-analytical and show that the use of myths in Jaleh's poetry is based on the theoretical foundations of the Romantic school. The result of the study suggests that contemporary romantic poet Jaleh has taken a great deal of mythical forms in his poetry, as myths have been expressed in his poems in three forms of "recreation", "change" and "repetition".
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Myth
  • Mythology
  • romanticism
  • Jaleh Ghaem Maghami
  • contemporary poetry