بررسی همسانی‌ «داش آکل» هدایت و «پهلوان میکلس» در رمان «آزادی یا مرگ» نیکوس کازانتزاکیس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور شهرستان یزد

چکیده

نیکوس کازانتزاکیس (1883- 1957) رمان ِمشهور «آزادی یا مرگ» را به سال 1956 منتشر کرد. موضوع رمان ِ مذکور، تسلط و اشغال سال 1645  عثمانی‌ها بر جزیره «کِرِت» است.  مبارزات آزادی‌بخشی که کرتیان در سراسر قرن نوزدهم با ترکان عثمانی داشتند، طرح اصلی کتاب «آزادی یا مرگ» را می‌سازد. قهرمان اصلی این کتاب لوطی‌ای به نام  «میکلس» استکه شباهت فراوانی با داش آکل صادق هدایت دارد. علاوه بر مضامین و محتوای زندگی لوطی میکلس که همسانی بسیاری با داش آکل هدایت و راوی آن دارد؛  این دو اثر ازنظر ساختار صوری نیز به هم ماننده هستند. به همین منظورمقالۀ حاضر میکوشد تا با رویکرد تطبیقی امریکایی درصدد پاسخ به این پرسش است که مهم­ترین جنبه‌های مشترک ساختارصوری و محتوایی  شخصیت داش آکل و پهلوان میکلس کدام است؟ براساس دستاورد تحقیق، شخصیت دو داستان یادشده هم از نظر روایت خیام وار و انتقادی یا بدبینانه به زندگی و گرایش شدید به انزوا و مرگ­اندیشی و هم از نظر ساختاری و روایتگری بسیار به یکدیگر شبیه هستند.

کلیدواژه‌ها