واکاوی و تحلیل کتاب بررسی انتقادی تاریخ ادبیات نگاری در ادب عربی اثر سید حسین سیدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

زبان و ادبیات عرب دانشگاه آزاد اسلامی علو م و تحقیقات تهران

چکیده

نگارش در ارتباط با تاریخ ادبیات، در طول زمان دچار تحول شده است. این تغییرات باعث گوناگونی کتاب‌های تاریخ ادبیات و همچنین تنوع برداشت‌های ارائه‌شده در خصوص این کتاب‌ها شده است. هدف این پژوهش واکاوی و تحلیل کتاب بررسی انتقادی تاریخ ادبیات نگاری در ادب عربی و مقایسه این اثر با کتاب‌های مشابه می‌باشد. دلیل نگارش کتاب آقای سیدی، طرح پرسش‌ها و ‌نقد تاریخ ادبیات نگاری در حوزه زبان و ادب عربی است، اما به نظر می‌رسد که نویسنده به بیان کلیات و مفاهیم و تعاریف ادبیات، ارائه نظریه‌های تاریخ ادبیات، بیان سیر تاریخ ادبیات نگاری و روش‌های تاریخ ادبیات نگاری و تأثیر خاورشناسان در این زمینه پرداخته است که الگو مطالب کتاب شباهت زیادی به کتاب‌هایی همچون فی تاریخ الادب مفاهیم ومناهج تألیف حسین الواد و کتاب فلسفه الإستشراق وأثرها فى الأدب العربى المعاصر تألیف احمد اسماعیل لوویچ و کتاب مناهج الدراسه الادبیه فی الادب العربی تألیف فیصل شکریاست. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد کتاب‌های عربی تألیف شده نسبت به کتاب آقای سیدی پخته‌تر بوده و اثر آقای سیدی بیشتر نقل نکات عنوان‌شده کتاب‌های سه نویسنده مذکور بوده است. روش تحقیق در این مقاله بر اساس روش توصیفی – تحلیلی و کتابخانه‌ای است و سپس با روش تطبیق و مقایسه نسبت به مقایسه اثر با آثار مشابه مذکور اقدام شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Methodological Analysis of “Analysis of critical review of the history of Arabic literature” book written By seyyed Hossein seyyedi.

نویسنده [English]

  • davood ahmadi
Arabic language and literature, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

 
Writing in relation to the history of literature has evolved over time. These changes have led to a variety of books on the history of literature as well as a variety of interpretations of these books. The aim of this study is to analyze the critical study of the Arabic literary history book and compare this book with similar books. The reason for writing the seyedi's book, ask question and criticize the history of Arabic language and literature, but it seems that the aim of the author is expressions of concepts and literature definitions, presentation of theories of literature history, expression of literature history and methods of history of literature. The pattern of the books contents is very similar to “In the history of literature concepts and methods” by Hossein AL Vad, “Philosophy of orintalism and the effects of contemporary Arabic literature” by Ahmad smaeel lovich and“ Methods of literary research” by Feisal shokri.The results of this research show that compiled Arabic books were more mature than seyedi's book and seyedi's book has been the quoted of the books which mentioned above.The method of this article is based on descriptive_ Analytical and library method,then compare the effect of this research with similar researches with comparison and mach method

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criticize the history of Arabic language and literature
  • Hossein seyyedi
  • Theories of literature history
  • Critique of the history of literature