تحلیل شخصیّت‌های اصلی در رمان کاندید اثر ولتر بر مبنای نظریۀ آبراهام مزلو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده زبان و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

چکیده

ﺷﺨﺼﻴﺖ­ﻫﺎی داﺳﺘﺎﻧﻲ، ﺑﺎزﻧﻤﺎی ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎی واﻗﻌﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮ شخصیتﭘﺮدازی ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه، اﻃﻼﻋﺎت داﺳﺘﺎن ﻣﺴﺘﻨﺪﺗﺮ از اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺮاد از ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻣﻲدﻫﻨﺪ. ﻧﻴﺎزﻫﺎی اﺷﺨﺎص داﺳﺘﺎن، ناپایداری­ها را ﺑﻪ وﺟﻮد می­آورﻧﺪ و اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص، ﺑﺴﻴﺎری از ﺟﻮاﻧﺐ و زواﻳﺎی درون ﺧﻮد را ﺑﺮﻣﻼ میﺳﺎزﻧﺪ. داستانﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎزﻧﻤﺎی ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎن­ها ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ بنابراین، میﺗﻮان ﺑﺮاﺳﺎس نظریۀ­های روان­شناسی ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴل شخصیتﻫﺎی داﺳﺘﺎﻧﻲ ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎﺷﺖ و ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘﺮی در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ. ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎ، ﻧﻈﺮﻳﺔ روان­شناس انسانﮔﺮا، آﺑﺮاﻫﺎم ﻣزﻟﻮ میﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮم سلسلهﻣﺮاﺗﺐ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻣزﻟﻮ، ﻋﻤﺪة ﻧﻈﺮﻳﺎت او را ﺷﺎﻣﻞ  ﻣﻲﺷﻮد و میﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ، ﺟﺎﻳﮕﺎه اﻧﺴﺎنﻫﺎ را در ﻫﺮم ﻣﺰﺑﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ رمان کاندید اثر ولتر ﻳﻜﻲ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رمان­های وی از لحاظ ﺷﺨﺼﻴﺖپردازی است، در اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺨﺼﻴﺖ­های اﺻﻠﻲ داﺳﺘﺎن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻫﺮم ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻣزﻟﻮ، ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. بر اساس نتایج این پژوهش، میﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ در تمامی شخصیت­ها اعم از کاندید، کانگاند، پانگلوس، پیرزن، مارتین و کاکامبو ﻏﻠﺒﺔ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺳﭙﺲ ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ دﻳﺪه ﻣﻲشود؛ و به دلیل مشکلات و مفاسدی که گریبانگیر جامعۀ اروپایی عصر ولتر بوده است، قهرمان داستان و شخصیت­های پیرامون وی در ابتدا واجد شرایط لازم برای پرورش استعدادهای نهفتۀ خود در جهت نیل به شکوفایی و کمال نبوده­اند؛ لذا قهرمانان این رمان، اغلب آدم­هایی درون­گرا، منزوی، روان­رنجور و شکست­خورده­اند که اهتمام بسیار می­ورزند تا به خودشکوفایی و کمال برسند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the main characters in the Candide novel by Voltaire based on the theory of Abraham Maslow

نویسندگان [English]

  • Hadiseh Adhami sayadmahaleh
  • Hamideh Adhami sayadmahaleh
Faculty of literature and foreign languages, University of Tehran
چکیده [English]

 
Fictional characters are repetitions of real characters and based on the characterizations of the novelist, the story information more documentary than information that people show up. Special needs of the characters create instability, and humans in a particular environment embody many of their own rules and inner angles. Stories have also become the subjective reflections of particular human lives, so they can be based on psychology theories of all fictional characters and human characters in particular. One of these theories is the humanist psychologist Abraham Maslow. The hierarchical needs of the Maslow encompasses his ideas and can be based on the theory of human beings and explain with it. Candide is the most famous novel of Voltaire that can be analysed by the theory of Abraham Maslow. Based on the results of this study, we can see that in all the characters, including candid, Cunégonde    Pangloss, Old Lady, Martin and Cacambo; overcome psychological needs and then belongingness and love needs. Because of the problems and corruption of the Voltaire time society the most characters around candide were initially not qualified to cultivate their hidden talents to flourish; so the heroes of this novel are often introverted, isolated, psychotic and defeated. They spent a lot of time and have worked hard to achieve their full potentials and self-actualization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Voltaire
  • Candide
  • Psychoanalytic Criticism
  • personality
  • Abraham Maslow