آموزه‌های تعلیمی طب‌القلوب و کیمیای سعادت بر اساس روی‌کرد بینامتنیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فرهنگیان یزد، یزد، ایران.

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان یزد، یزد، ایران.

3 - استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد مسجدسلیمان، دانشگاه آزاد اسلامی، مسجدسلیمان، ایران.

چکیده

تحلیل با رویکرد «بینامتنیت» ارتباط یک متن با سایر متون را بررسی می‌کند. هدف اصلی این پژوهش، مقایسة تعالیم اخلاقی کیمیای سعادت و طب القلوب است. اخلاق، بخش مهمی از ادب تعلیمی را در ادبیات فارسی به خود اختصاص داده است. به‌گونه‌ای که در زبان فارسی آثاری همچون کیمیای سعادت و طب القلوب، با موضوع ادب تعلیمی و سرشار از آموزه‌های اخلاقی به وجود آمده‌اند. در بررسی پاره‌ای از فضایل و رذایل اخلاقی این دو کتاب، درمی‌یابیم تعالیم اخلاقی در این دو اثر به‌خوبی نمایان و چشمگیر است. غزالی و نقشبندی در آثار خود به‌صراحت پیام­های اخلاقی خود را به نوع بشر عرضه می­کنند. انسان عصر حاضر، به عامل کنترل‌کننده و بازدارنده از سقوط در منجلاب فساد، بیشتر از روزگاران گذشته نیازمند است. درنتیجه نیاز جهان معاصر به اخلاقیات، برای برون‌رفت از فسادهای اخلاقی موجود، حیاتی است. بر این اساس با شناخت فضیلت­ها و رذیلت‌های اخلاقی از نگاه این دو نویسنده، می­توان به جهان‌بینی آن‌ها پی برد و با تعمّق در اندیشه­هایشان، درراه معرفت اخلاقیات و نیز معرفی پیام‌های اخلاقی آن‌ها در راستای اِعمال آن‌ها در زندگی فردی و اجتماعی برای نجات نوع بشر از تباهی­ و فسادهای دنیای کنونی، گام برداشت، نگارنده با رهیافتی توصیفی – تحلیلی با بهره‌گیری از روش کتابخانه‌ای موضوع حاضر را در قالب مقاله‌ای علمی -پژوهشی بررسی و تحلیل کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Educational and moral teachings of tebbol qoloob Mohammad Naqshbandi and Kimia Sa'adat, Imam Mohammad Ghazali, based on the intertextuality approach

نویسندگان [English]

  • golamreza hatefimajomerd 1
  • Mansoor Dehghan manshadi 2
  • Abdolah Moradi 3
1 Lecturer of Persian Language and Literature, Yazd Farhangian University, Yazd, Iran
2 farhangiyan university,yazd
3 Islamic azad university, Masjed solayman
چکیده [English]


An analysis with the "intertextuality" approach examines the communication of a text with other texts. The main purpose of this study is to compare the moral teachings of Kimia Sa'adat and tebbol qoloob . Ethics is an important part of teaching literature in Persian literature. In Persian, such works as Kimia Sa'adat   and tebbol qoloob have been created with the theme of educational literature, full of moral teachings. In examining some of the virtues and moral vices of these two books, we find that the moral teachings in these two works are well-presented and impressive. Ghazali and Naqshband in their works will give their moral messages to humankind. The man of the present age, the controller and the deterrent of the fall in the corruption of the past, needs more than ever before. Consequently, the contemporary world's need for ethics is critical to the emergence of existing moral corruption. Accordingly, by recognizing the virtues and moral vices of these two writers, they can be seen in their worldview and by contemplating their thoughts in the way of the knowledge of morality and introducing their moral messages in order to apply them in life Individual and social way to save humanity from the ruin and corruption of the current world, the author has analyzed and analyzed the descriptive-analytical approach using the library method of the present article in the form of scientific-research paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Teachings
  • Intertextuality Kimia Sa'adat
  • tebbol qoloob
  • Ghazali
  • Naqshbandi