تحلیل و مقایسۀ کیفیت کرامات ابوسعید ابوالخیر در اسرارالتّوحید با کرامات شیخ احمد جام در مقامات ژنده‌پیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه زبان و ادبیات فارسی

چکیده

کرامت به‌عنوان یکی از اصول تصوّف که امری ناقض عادت و بیرون از محدودۀ توان بشر عادّی است، همواره موضوعی مورد مناقشه میان اهل شرع و تصوّف بوده و هست. موافقان، کرامت را از نشانه­های یک ولی کامل دانسته، تأییدش می­کنند، امّا مخالفان آن را ذریعه­ای برای ارضای حسّ قدرت­خواهی و ثروت­اندوزی صوفی­نماها می­دانند. در میان صوفیّه، ابوسعید ابوالخیر و شیخ احمد جام دو تن از کسانی هستند که در کتب متعدّدی کرامات فراوانی از آن‌ها نقل شده، به‌گونه‌ای که این موضوع یکی از ویژگی­های بارز شخصیّت حقیقی و ساختگی ایشان شده است. بر این پایه، آن­چه در جستار پیش­رو موردنظر خواهد بود، مقایسۀ این کرامات و تبیین اشتراکات و افتراقات فکری و رفتاری این دو عارف نامی با تکیه‌بر روش توصیفی- تحلیلی است. به نظر می­رسد که ابوسعید و شیخ جام، علی­رغم قُرب مسافت، به لحاظ فکری و منش صوفیانه از هم دورند و هر یک، باوجود مشابهت­های فکری و رفتاری اندک، در وادی­های متفاوتی از عرفان سیر می­کنند. به‌طوری‌که ابوسعید طرفدار تصوّف همراه با محبّت و رجا است و شیخ جام، هواخواه تصوّف زاهدانۀ صرفِ همراه با خوف.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Analysis Dignity Of AbuSa'id Abolkhair and Sheikh Ahmed Jam (Based on the books Asraraltvhyd and Maghamat Zhendeh pill)

نویسنده [English]

  • reza JALILI
Department of Persian Language and Literature
چکیده [English]

 
Dignity as a violation of the principles of Sufism that is used outside the range of normal human power has always been a contentious issue between Sunni Islam and Sufism. Proponents, but the dignity of signs of a full knowledge, its approval, but its opponents through to satisfy power and wealth will know Sufi views. In Sofia, AbuSa'id Abolkhair and Sheikh Ahmed Jam are two of the many Dignity have been quoted in many books, so that this real and fictional characters Featuring one of them. On this basis, it will be considered in this research, comparative analysis and explanation of the greatness of thought and behavioral similarities and differences between these two famous mystic. Studies show that the two, despite the proximity distance, intellectual and mystical character of distantly related and each one, with a slight similarity of thought and behavior, in the full knowledge that different valley. So that AbuSa'id Advocate Sufism with love and hope and Sheikh Jam, the adherents of Sufism Ascetic spent with fear.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dignity (greatness)
  • AbuSa'id Abolkhair
  • Ahmed Jam (Zhendeh Pill)
  • mysticism