بررسی تطبیقی اتوپیای اجتماعی در« تاتار خندان » غلامحسین ساعدی و «دنیای شجاع جدید »آلدکس هوکسلی از منظر تئوری آشوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان ایلام

چکیده

ادبیات تطبیقی با کنار هم قرار دادن افراد، افکارو آثار، بستری برای روشنفکری فراتر از مرزهای یک ادبیات فراهم کرده است. دراین تحقیق دو اثر معرفی شده از دو نویسنده ،در دو نقطه دور از هم از منظر شخصیت پردازی و فضا سازی به عنوان دونوع از مهمترین عناصر رمان با هم مقایسه می شوند تا وجوه اشتراک و تفاوت های این دو از نظر موضوع آرمانشهر حیاتی و جلوه نمایی آن معرفی شوند. ساعدی با انتخاب شخصیتی گریزان از زندگی پر قیل و قال شهری به فضای داستان یعنی روستای تاتار خندان نقل مکان می کند و قهرمان هوکسلی از دنیای مرفه ساختگی به زندگی پر از مشقت واقعی بر می گردد. هر دو از منظر آرمانشهر زندگی و حیات پراز رنج روحی و دغدغه ی زندگی، برای حصول آرمانشهر زندگی خود در فضای بستر سازی شده قهرمانان ،داستانی خلق میکنند تا از این طریق تسخیر تم مورد نظر برایشان میسر شود.معرفی جلوه های ذهنی، مکانی و فلسفه حیاتی این شخصیت ها و فضای فیزیکی تلاش آن ها در کشمکش درونی و بیرونی و تجلی آنها در این دو رمان و توجیه آنها از منظر تئوری آشوب هدف این تحقیق بوده تا مشترکات تم، تفکر حیاتی و نحوه تلاش این دو نویسنده در قالب ژانر رمان پیش رو گذاشته و فضای نویسندگی داستان نویسان شرقی و غربی در کنار هم مقایسه شود. تحقیق، اتوپیای اجتماعی مشترک دو نویسنده از منظر دوالمان معرفی شده را بر حول لولای تئوری آشوب تایید و نشان می دهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparative Survey of Social Utopia in Gholamhossein Saeidi’s Tatar-e-Khandan and Aldous Huxley’s Brave New World from Chaos Theory Viewpoint

نویسنده [English]

  • Saeid Rahimipour
Ilam Farhangian University, Facluty Member
چکیده [English]

Comparative literature by placing the individuals together, their thoughts and works have made intellectuality beyond the boundaries of literature. In this research, two works of two authors from two far away parts of the world hinging on novel elements have been compared with regard to characterization and setting to come up with the commonalities and differences regarding the existential utopia and its illustration. Saeidi deploying a character threatened by hues and cries of cities take refuge in Tatar-e-khandan village and Huxley’s hero takes back from the complex welfare life style to the real world. They both from the view point of utopia among the pains and sufferings create heroes on the line of achieving their intended themes. The introduction of mental images, setting, and existential philosophy of the characters and their settings as well as their inner and outer struggle and their revelation from the chaos theory viewpoint has been the target of this research to introduce their commonalities through the dominant novel genre and the go togetherness of the west and the east writers. The research reveals the social utopia of the two writers from chaos theory view point.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Saeidi"
  • "Huxley"
  • "Characterization"
  • "Setting"
  • "Chaos Theory"