خیالِ رویِ تو در هر طریق همره ماست) بررسی جلوه‌های معشوق در اشعار سعدی و پترارک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

2 عضو هیات علمی و استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی اراک

3 عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات ایتالیایی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران - ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، آشنایی با پترارک1 و شناخت سبک و سیاق و نگاه این شخصیت به معشوق و جلوه‌های آن در شاخه‌‌ی ‌‌‌ ادبیات غنایی و پیدا کردن وجوه مشترک و افتراق آن با سعدی که از بزرگان ادبیات زبان پارسی است، می‌باشد. در این مقاله با استفاده از منابع موجود، نظیر غزلیات سعدی و ترجمه‌ی بخشی از سروده‌ها‌ی فرانچسکو پترارک و دیگر منابع قابل‌دسترسی و با استفاده از گردآوری داده‌ها، تجزیه‌وتحلیل، بررسی تطبیقی صورت گرفته است. آشنایی با سبکی از ادبیات غربی و با هدف ارتقاء فرهنگ و زبان و ادبیات فارسی و شناخت بیشتر سنت‌ها‌ی ادبی از اهداف دیگر این پژوهش می‌باشد. در نتیجه این تحقیقات و پژوهش، مشترکات و تفاوت دیدگاه‌های این دو شاعر نسبت به معشوق و جلوه‌های آن شناخته خواهد شد. صعب‌الوصول بودن معشوق، شایستگی مقام معشوق و نگاه یکسان و مشترک آنان به معشوق در بعضی جهات از بارزترین شباهت‌ها و کلیت داشتن و جفاکار بودنِ معشوقِ سعدی و فردیت داشتن و مهربان بودنِ معشوقِ پترارک از تفاوت‌های اشعار این دو شاعر بزرگ می‌باشد.

کلیدواژه‌ها