تطبیق انتقادی داستان «دریا هنوز آرام است» از احمد محمود با مؤلفه‌های مکتب ناتورالیسم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور، نیشابور، ایران.

چکیده

مکتب­های ادبی به این دلیل که نشان­دهندۀ مؤلفه­های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هر دوره هستند، معیارهایی مهم برای درک ویژگی­های ادبی ادوار مختلف محسوب می­شوند. یکی از این مکتب­ها ناتورالیسم است که در آغاز از طریق ترجمۀ آثار نویسندگان آمریکایی و اروپایی در دورۀ مشروطه به ادبیات داستانی فارسی راه یافت. احمد محمود به‌عنوان یکی از نمایندگان برجستۀ ناتورالیسم، قواعد و مؤلفه­های این مکتب را به نیت بازگویی نقدهای اجتماعی و تشریح احوالات مردم در داستان­های خود دخالت داده است. بررسی توصیفی- تحلیلی مهم­ترین ویژگی­های ناتورالیستی «دریا هنوز آرام است» نشان می­دهد که با توجه به عناصری همچون «جنبه­های فیزیولوژیکی»، «شکستن حرمت کاذب واژگان»، «نفی آزادی و باور به جبر تاریخی و اجتماعی»، «سبک محاوره­ای»، «توصیف دقیق و شرح جزئیات»، «محدودیت توانایی­های جسمانی»، «خلق شخصیت­هایی با خوی حیوانی» و «پایان غم­انگیز داستان»، داستان مذکور واکنشی ادبی نسبت به ضعف­ها و محرومیت­های عمدتاً اقتصادی جامعۀ ایران در دهه­های سی و چهل خورشیدی به شمار می­آید. محمود در مواردی با توجه به بافت فرهنگی و دینی گروه هدف، از برخی مؤلفه­های ناتورالیسم عدول کرده که «عدم توجه به تأثیر ژنتیک در زندگی افراد»، «بسامد پایین واژگان تابو» و «پرداختن به مسائل ورای طبیعت در سطحی محدود» از آن جمله است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical matching of the story "The sea is still calm" from Ahmad Mahmoud with the components of the school of naturalism

نویسنده [English]

  • reza JALILI
Department of Persian Language and Literature, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Neishabour Branch, Neyshabur, Iran.
چکیده [English]

 
Literary schools are considered important criteria for understanding the literary qualities of different periods because they represent the social, political and cultural components of each period. One of these schools is naturalism, which was originally introduced to Persian fiction literature through the translation of the works of American and European writers during the Constitutional Revolution. Ahmad Mahmoud, as one of the prominent representatives of naturalism, has involved the rules and components of this school with the intention of recounting social critique and explaining the attitudes of the people in his stories. The descriptive-analytical study of the most important naturalistic features of "the sea is still calm" shows that with regard to elements such as "physiological aspects", "breaking the false vocabulary", "negation of freedom and belief in historical and social algebra", "conversational style", "Detailed descriptions and detailed descriptions", "limitation of physical capacity", "creation of animal characters" and "tragic end of the story", the story referred to a literary reaction to the main weaknesses and deprivations of the Iranian society in the thirties and forties Solar is considered. In some cases, according to the cultural and religious context of the target group, Mahmood left some of the components of naturalism that "the lack of attention to the genetic impact on people's lives", "the lower frequency of taboo vocabulary" and "addressing issues beyond nature at a limited level" of That sentence is.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Naturalism
  • Ahmad Mahmoud
  • the sea is still calm
  • society