سایۀ پتوفی بر سایه (نگاهی به تأثیرپذیری امیر هوشنگ ابتهاج از شاندور‌ پتوفی، در اشعار انقلابی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ایران رشت دانشگاه گیلان دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه زبان و ادبیات فارسی

چکیده

می‌توان گفت تمام انقلاب‌های سیاسی دنیا متشکل از امواج گوناگونی ازجمله موج اقتصادی، موج فرهنگی، موج اجتماعی (باهدف عدالت اجتماعی) و دیگر امواج و جریان‌ها می‌باشد. در این میان ادبیات موج عظیم و قدرتمندی است که علاوه بر تأثیرپذیری، توانایی تأثیرگذاری بر جریانات انقلابی و تهییج آن را نیز دارد؛ اما همیشه تکثر امواج موجب دخالت توده‌های مردمی شده و آثار ادبی و هنریِ شعله‌های هراس‌انگیز این انقلاب‌ها می‌تواند نمایندۀ این توده‌ها باشد. در این مقاله سعی شده تـا تـأثیرگذاری شاندور پتوفی، شاعر انقلابی مجارستـان بر اشعـار انقلابی- اجتماعی امیر هوشنگ ابتهاج «سایه» را نشان دهیم و علاوه بر این، به تشابهات زندگی و وضعیت جامعۀ این دو شاعر اشاره‌کنیم. جوامعی که سنگینی ناعدالتی و فقر را متحمل می‌شوند و درنهایت صدای امواج دریای خشم توده‌های خود را با دهان هنرمندان و مخصوصاً شاعرانشان به گوش آنان که در ساحل شاد و خندان نشسته‌اند، می‌رسانند.

کلیدواژه‌ها