مؤلفه‌های روان‌شناسی شخصیت براساس دیدگاه یونگ در حکایات بوستان سعدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، ایران

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی داانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد

چکیده

بوستان آیینۀ تمام‌نمای جامعه اخلاقی، انسانی و آرمانی سعدیست که در آن به توصیف رفتارهای اجتماعی انسان می‌پردازد. او با ارائۀ راهکارهایی عملی برای بهبود رفتار و روابط انسانی، پاسخ‌گوی بسیاری از معضلات وتعارضات روحی و روانی افراد جامعه آن زمان و حتی اکنون است. وی برای رسانیدن پیام‌های اخلاقی و انسانی خود از ابزار پر تاثیر حکایت بهره برده و از شخصیت‌ها به عنوان محوری‌ترین عامل در شکل‌گیری حکایات استفاده کرده است. هدف روان شناسی نیز شناخت ابعاد شخصیت انسان و ارائه راهکارهایی برای رشد و خود آگاهی بیشتر اوست. دراین پژوهش به شیوۀ توصیفی، تحلیلی و کمی به نقد رفتارهای شخصیت‌های حکایات بوستان براساس نظریۀ روان‌شناسی شخصیت یونگ پرداخته شده است. ابتدا حکایت‌هایی که بر مبنای دیدگاه روان‌شناسی شخصیت یونگ قابل انطباق و بررسی بود، شناسایی و سپس مولفه‌های روان‌شناسی شخصیت‌های اصلی در آن حکایات به ترتیب باب‌ها، تحلیل، بررسی و ارزیابی و نتایج به صورت جدول و نمودار مشخص شده است. با توجه به بررسی‌های انجام شده، در بین نوزده حکایتی که براساس دیدگاه‌های یونگ در مورد روان‌شناسی شخصیت قابل بررسی بود، مولفه‌های نوع شخصیتی درون‌گرا با هشت حکایت و حدود 42 درصد، بیشتر از سایر دیدگاه‌های یونگ بسامد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Personality psychology Components Based on Jung’s View in Anecdotes of Saadi’s Bustan

نویسندگان [English]

  • mahmoud sadeghzadeh 1
  • Leyla Dehghan Banadaki 2
1 sadeghzadeh@iauyazd.ac.ir assistant professor of Islamic Azad University, Yazd branch
2 M.A of Persian literature from yazd Azad Islamic university
چکیده [English]

Bustan is the whole body of the ethical, humane, and idealistic society of Saadi, in which he describes human social behaviors. By providing practical strategies for improvement of human behaviors and relationships, he addresses many problems and mental and emotional conflicts of the people of the society at that time and even the present time. He has taken the advantage of the effective tool of anecdote and used the characters as the most important factors in forming the anecdotes in order to deliver his ethical and humane messages. The goal of psychology is also recognition of the aspects of human character as well as presentation of strategies for his more growth and self-awareness. In this study, we have criticized the behaviors of the characters of Bustan’s anecdotes in a descriptive, analytical, and quantitative way according to Jung’s theory of personality psychology. We have first identified the compatible and investigable anecdotes based on Jung’s view on personality psychology; then, the components of personality psychology of the main characters in those anecdotes have been analyzed, investigated, and assessed in chapters, respectively; and the results are shown in the form of table and graph. According to the investigations, among the nineteen investigable anecdotes based on Jung’s view on the personality psychology, the components of introverted personality type with eight anecdotes and about 42% were more frequent than other views of Jung.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bustan
  • Personality Psychology
  • Jung
  • Psychological Criticism