مضامین مشترک در اشعار سلمان هراتی و بدرشاکرالسیّاب با تکیه بر«أنشودة المطر»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای زبان و ادبیّات عرب دانشگاه حکیم سبزواری

2 گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

ادبیات تطبیقی به مقایسه و موازنه میان آثار ادبی می‌پردازد و این مقاله کوششی تطبیقی است که برخی از مضامین مشترک را در آثار سلمان هراتی، شاعر پارسی‌گوی و «أنشوده المطر» بدر شاکر السیاب، شاعر عرب بیان کند. هردو شاعر به وطن خویش عشق ورزیده‌ و آن را چون موجودی زنده به تصویر کشیده‌اند؛ سلمان هراتی در توصیف وطن، عقل و عشق و معنویت را در هم آمیخته‌است. این دو شاعر در اشعار خود، از غفلت مردم گلایه می‌کنند و در عین حال به آن‌ها نوید فردای بهتر و روشن‌تر را می‌دهند. سلمان هراتی، امید به فردا را با مفهوم انتظار در هم می‌آمیزد و السیاب با بهره‌گیری از نماد باران، این امید را منعکس می‌کند. بدر شاکر السیاب و  سلمان هراتی، برای بیان آن‌چه‌ که از گفتن صریح آن عاجز هستند، از نمادها و رمزهای گوناگونی مانند شب، باران، حیوانات و... کمک می‌گیرند و این کاربرد در اشعار السیاب از پیچیدگی بیشتری برخوردار است و وی آن را با اسطوره‌ها در هم آمیخته‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Common themes in the poems of Salman Harati and Badr Shaker Al-Sayyab based on the "Anshudat al-Matar"

نویسندگان [English]

  • Razieh Karamad 1
  • hosein shamsabadi 2
1 Phd Student of Arabic Language and Literature, Hakim Sabzevari University
2 hakim sabzevari university
چکیده [English]

 
Comperative literature deals with the comparison and balance between literary works and this article is an adaptive attempt to express some of the common themes in the works of Salman Herati, the Persian poet, and the Arabic poet Badr Shaker al-Sayab, the Arabic poet. Both poets have loved their homeland and portrayed it as a living creature. Salman Harati is interwoven intellect and love and spirituality in the description of the homeland. The two poets complain about the neglect of the people in their poems and at the same time give them the promise of a better and brighter future. Salman Herati brings hope to future with the concept of expectation, and al-Sayab, utilizing the symbol of rain, reflects this hope. Badr Shaker al-Sayyab and Salman Herati help to express what they can't say explicitly from various symbols such as night, rain, animals, etc. This is more complexity in Sayyab's poems since he did it with myths.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Badr Shaker Al-Sayyab
  • Salman Harati
  • homeland
  • hope
  • Symbols