مقایسة مضامین مشترک داستان گردآفرید با داستان حماسة بانری و فتح دهلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

2 دانشجوی دکترای گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

چکیده

بررسی تطبیقی آثار ادبی، همواره، راز و رمزهایی را آشکار می‌سازد و  این امکان را فراهم می‌آورد که‌ وجوه مشترک و متفاوت، به ویژه اندیشه‌های گوناگون آثار با یکدیگر شناخته شوند. در بارة شاهنامۀ فردوسی و حماسه‌های قوم بلوچ، تاکنون پژوهش‌های انجام شده، اما در زمینۀ بررسی تطبیقی مضامین مشترک گردآفرید از شاهنامه با داستان حماسة بلوچی به نام بانری و فتح دهلی پژوهش مستقلی صورت نگرفته است. در این جستار، به‌شیوۀ توصیفی، تحلیلی، استنادی و مقایسه‌ای کوشش شده تا با رویکردی تطبیقی، مهم‌ترین بن‌مایه‌ها و مضامین مشترک‌ میان این دو داستان واکاوی و بررسی شود.
ابتدا به‌طورکوتاه به جایگاه حماسه‌های بلوچی اشاره و خلاصه ای از داستان گردآفرید و حماسۀ بانری و...آورده شده و سپس مضامین مشترک دو داستان، همچون: حضور فعال زنان، انتقامجویی، سرنوشت و تقدیر، صلح جویی، وجود اسب، جنگ‌افزارها، تحقیر و طعنه و رجز خوانی تحلیل، مقایسه و بررسی شده است. بخش‌های زیادی از ساختار موجود‌ دو داستان به گونه‌ای شگفت‌ انگیز با یکدیگر شباهت دارند. شجاعت زنانه، انتقام‌جویی، کاربرد طنز و طعنه و تأثیر سرنوشت از مهم‌ترین وجوه تشابه و نیز شیوه‌های رجزخوانی، مقاومت و مبارزه و سرانجام صلح‌جویی در حماسۀ بانری و حیله‌جستن و ادامۀ نبرد تا پیروزی در داستان گردآفرید از مهم‌ترین وجوه تفاوت دو داستان به شمار می‌رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparison of common themes between Gordafarid story and Bannery and Delhi conquer epic

نویسندگان [English]

  • mahmoud sadeghzadeh 1
  • Maryam Davari 2
1 Assistant professor of Department of Persian literature, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
2 P.h.d. student of Department of Persian literature, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran, framazankhani@gmial.com
چکیده [English]

 
A comparative study of literature, always reveals the secrets and codes, and this enables recognition of similarities and differences, especially the thoughts of many known works together. There has been researches conducted about Ferdowsi's Shahnameh and epics of Baluchi ethnic group, but on common themes of Gordafarid of Shahnameh and Baluchi Bannery epic story and the conquest of Delhi, there has not been any independent comparative study. In this paper, with descriptive , analytical documentation and comparative method, we tried to analyze , the main theme and explore and examine common themes between the two stories with a comparative approach.
 First, we covered the status of Baluchi epics and a short summary of Gordafarid and Bannery, then, the common themes of the two atories such as: the active participation of women, revenge, fate, peaceful existence, horses, weapons, contempt and sarcasm and rhetoric are  analyzed. Large parts of the existing structure in two stories are similar to each other in an amazingway.  Courage for women, revenge, use humor, irony and influence the fate are of the main similarities and ways to brag, resistance and struggle and finally peacefulness and continue the battle to win in the story Gordafarid are of the most important differences between the two stories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shahnameh of Ferdowsi
  • Gordafarid
  • Baluchi epics
  • Battery and Delhi conquer epic