تعداد مقالات: 62
51. اقتباس ادبی در سینمای ایران (مطالعه موردی، چهل‌ودو فیلم اقتباسی)

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1397، صفحه 99-112

نرگس صالحی؛ دکتر محمدرضا حاجی آقابابایی


52. واکاوی پیوند ادبیات و عکاسی در شعر هایکو (پژوهشی میان‌رشته‌ای)

دوره 2، شماره 5، پاییز 1397، صفحه 28-45

فاطمه گل بابائی؛ دکترعبدالله آلبوغبیش


54. تحلیل شخصیّت‌های اصلی در رمان کاندید اثر ولتر بر مبنای نظریۀ آبراهام مزلو

دوره 3، شماره 7، بهار 1398، صفحه 100-116

حدیثه ادهمی صیادمحله؛ حمیده ادهمی صیادمحله


55. مقایسۀ تطبیقی انواع بینامتنیت ژرار ژنت با نظریة بلاغت اسلامی در فصول شانزدهم و هفدهم اصول الفصول فی حصول الوصول

دوره 3، شماره 8، تابستان 1398، صفحه 104-124

سعید عابدینی؛ دکترعزیزاله توکلی کافی آباد؛ دکترمحمود صادق زاده


56. بررسی حکایت «پسر بازرگان روم و شهر خاموشان» از کتاب هشت بهشت امیر‌خسرو دهلوی بر اساس الگوی تک اسطورۀ سفر قهرمان جوزف کمپبل

دوره 3، شماره 9، پاییز 1398، صفحه 102-118

محبوبه پورآقا؛ دکتررامین صادقی نژاد؛ دکترمریم محمدزاده


57. بررسی قصاید سنایی بر اساس نظریۀ تبادلی «پیتر بلاو»

دوره 2، شماره 4، تابستان 1397، صفحه 95-111

عصمت احمدی رکن آباد؛ دکترعزیزاله توکلی کافی آباد؛ دکتر محمود صادق زاده


60. بررسی تطبیقی عناصر رئالیسم جادویی در آثار داستانی منیرو روانی‌پور و رضا امیرخانی

دوره 3، شماره 8، تابستان 1398، صفحه 125-141

دکتر ماندانا علیمی؛ سارا جاویدمظفری


61. تحلیل و بررسی ساختار ساقی‌نامه و مغنی‌نامة حافظ با رویکرد عناصر حماسی

دوره 3، شماره 9، پاییز 1398، صفحه 119-137

دکترسید محمود سید صادقی


شماره‌های پیشین نشریه