تعداد مقالات: 81
76. بررسی و تحلیل شگرد مولانا در ارتباط زمانی میان روایت و داستان در حکایات مثنوی

دوره 4، شماره 11، بهار 1399، صفحه 74-94

سرور خانه بیگی؛ دکترسید محمود سید صادقی؛ دکترشمس الحاجیه اردلانی


77. رئالیسم سوسیالیستی تطبیقی در ادبیّات داستانی آلمانی و روسی

دوره 4، شماره 13، پاییز 1399، صفحه 76-95

محمّدامین احسانی اصطهباناتی


78. بررسی تطبیقی نظام عروضی در زبان‌های فارسی و انگلیسی

دوره 4، شماره 13، پاییز 1399، صفحه 76-93

میثم ابراهیمی؛ دکترحسن دلبری؛ مرضیه رحمتی


79. بازنمایی اضطراب شخصیّتی بر اساس نظریّه‌ی کارن هورنای در رمان جزیره‌ی سرگردانی سیمین دانشور

دوره 4، شماره 12، تابستان 1399، صفحه 78-97

محمدعلی رضایی؛ دکترساره زیرک؛ دکتراسماعیل آذر


80. بررسی تطبیقی سِحر از منظر سوره‌های «اعراف، شعرا، طه» با تأکید بر مکتب سورئالیسم

دوره 4، شماره 11، بهار 1399، صفحه 95-110

حورا حبیبی؛ دکترمحمد مهدی نادری؛ دکتر ابوالفضل ابراهیمی اوزینه


81. رابطۀ دین و اخلاق در داستان «برادران کارامازوف» از فئودور داستایفسکی

دوره 4، شماره 12، تابستان 1399، صفحه 98-114

آزاده حسینی؛ دکتر ارسطو میرانی؛ دکتر محمدعلی میر