تعداد مقالات: 81
51. تحلیل گفتار آغازین در مکالمه داستانی: بررسی موردی "ترغیب" آستین

دوره 1، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 96-116

نعیمه نادرری؛ دکتر علی اکبر معین؛ دکتر سیما صیادیان


52. اقتباس ادبی در سینمای ایران (مطالعه موردی، چهل‌ودو فیلم اقتباسی)

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1397، صفحه 99-112

نرگس صالحی؛ دکتر محمدرضا حاجی آقابابایی


53. تحلیل شخصیّت‌های اصلی در رمان کاندید اثر ولتر بر مبنای نظریۀ آبراهام مزلو

دوره 3، شماره 7، بهار 1398، صفحه 100-116

حدیثه ادهمی صیادمحله؛ حمیده ادهمی صیادمحله


55. مقایسۀ تطبیقی انواع بینامتنیت ژرار ژنت با نظریة بلاغت اسلامی در فصول شانزدهم و هفدهم اصول الفصول فی حصول الوصول

دوره 3، شماره 8، تابستان 1398، صفحه 104-124

سعید عابدینی؛ دکترعزیزاله توکلی کافی آباد؛ دکترمحمود صادق زاده


58. بررسی تطبیقی مؤلفه‌های مشترک آرمان‌شهری از منظر نظامی گنجه‌ای و توماس مور

دوره 1، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 126-144

عباس رضایی تبار؛ دکتر اکبر شعبانی


61. بررسی تطبیقی عناصر رئالیسم جادویی در آثار داستانی منیرو روانی‌پور و رضا امیرخانی

دوره 3، شماره 8، تابستان 1398، صفحه 125-141

دکتر ماندانا علیمی؛ سارا جاویدمظفری


64. بررسی تطبیقی مفهوم ماورایی «دیو» در شاهنامۀ فردوسی و حدیقۀ سنایی

دوره 4، شماره 11، بهار 1399، صفحه 1-15

رضا مرادیان؛ دکترخورشید نوروزی؛ دکترخدیجه بهرامی رهنما


65. تحلیل داستان وامق و عذرا بر اساس نقد کهن‌الگویی

دوره 4، شماره 12، تابستان 1399، صفحه 1-20

پیمان نیکنامی؛ دکترپوران یوسفی پور کرمانی؛ دکتر فاطمه غفوری مهدی اباد


66. تحلیلِ ستیزِ قدرت در شاهنامه و ایلیاد از دیدگاه فوکو (با تکیه بر خاندانِ لهراسپ و پریام)

دوره 4، شماره 13، پاییز 1399، صفحه 1-15

زهرا قربانی پور؛ دکترفرهاد طهماسبی؛ دکترساره زیرک


67. بررسی و مقایسۀ نماد از دیدگاه میزان ابهام در شعر سلمان هراتی، سیدحسن حسینی و طاهره صفار‌زاده

دوره 4، شماره 11، بهار 1399، صفحه 16-32

جعفر محمدی؛ دکترآرش مشفقی؛ دکترعزیز حجاجی کهجوق


69. مقایسه‌ بیش‌متنیت اشعار ابوالعتاهیه با پروین اعتصامی در آموزه‌های اخلاقی قرآن

دوره 4، شماره 12، تابستان 1399، صفحه 21-43

دکترعلی نبی اللهی؛ دکتر محمدجواد کوچک‌یزدی


70. بررسی آراء جامی در بارۀ «نبوت خاصه» در دیوان اشعار با رویکرد به مبانی علم کلام اسلامی

دوره 4، شماره 11، بهار 1399، صفحه 33-51

هاشم بهرامی نیا؛ دکترفرزاد عباسی؛ دکترمهدی نوروز؛ کتردمحبوبه ضیاءخدادادیان


71. بررسی تطبیقی شگردهای طنزآفرینی در مثنوی‌های عطار

دوره 4، شماره 13، پاییز 1399، صفحه 35-54

معصومه موسی زاده؛ دکتر مریم محمدزاده؛ دکتر رامین صادقی نژاد


72. ایدئولوژی‌های پنهان در قصه‌ها و افسانه‌های عامیانۀ کرمان از منظرسبک‌شناسی انتقادی

دوره 4، شماره 12، تابستان 1399، صفحه 44-60

حلما محمودی امجزی؛ دکتر ابوالقاسم رادفر؛ دکترحمید طبسی


73. بررسی و تحلیل ابعاد تأثیرپذیری مهدی اخوان ثالث از آیات قرآن کریم با رویکرد به نظریۀ بینامتنی ژرار ژنت

دوره 4، شماره 11، بهار 1399، صفحه 52-73

اکرم ظفری خرواج؛ دکتربتول فخراسلام؛ دکترسید حسین سیدی؛ دکتر اکبر شعبانی


74. واکاوی «کهتری و مکانیسم‌های جبرانِ» شخصیتِ «معصومه» در رمان «سهم من» با تکیه بر روان‌شناسی آدلری

دوره 4، شماره 13، پاییز 1399، صفحه 55-75

سعیده صمیمی؛ دکترپروانه عادل زاده؛ دکترکامران پاشایی فخریی


75. بررسی سبک شناسانۀ منظومه‌های عاشقانۀ بلوچی

دوره 4، شماره 12، تابستان 1399، صفحه 61-77

مریم داوری؛ دکترمحمود صادق زاده؛ دکتر هادی حیدری نیا؛ دکترموسی محمود زهی