تعداد مقالات: 68
51. تحلیل گفتار آغازین در مکالمه داستانی: بررسی موردی "ترغیب" آستین

دوره 1، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 96-116

نعیمه نادرری؛ دکتر علی اکبر معین؛ دکتر سیما صیادیان


52. اقتباس ادبی در سینمای ایران (مطالعه موردی، چهل‌ودو فیلم اقتباسی)

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1397، صفحه 99-112

نرگس صالحی؛ دکتر محمدرضا حاجی آقابابایی


53. تحلیل شخصیّت‌های اصلی در رمان کاندید اثر ولتر بر مبنای نظریۀ آبراهام مزلو

دوره 3، شماره 7، بهار 1398، صفحه 100-116

حدیثه ادهمی صیادمحله؛ حمیده ادهمی صیادمحله


54. بررسی حکایت «پسر بازرگان روم و شهر خاموشان» از کتاب هشت بهشت امیر‌خسرو دهلوی بر اساس الگوی تک اسطورۀ سفر قهرمان جوزف کمپبل

دوره 3، شماره 9، پاییز 1398، صفحه 102-118

محبوبه پورآقا؛ دکتررامین صادقی نژاد؛ دکترمریم محمدزاده


55. مقایسۀ تطبیقی انواع بینامتنیت ژرار ژنت با نظریة بلاغت اسلامی در فصول شانزدهم و هفدهم اصول الفصول فی حصول الوصول

دوره 3، شماره 8، تابستان 1398، صفحه 104-124

سعید عابدینی؛ دکترعزیزاله توکلی کافی آباد؛ دکترمحمود صادق زاده


58. بررسی تطبیقی مؤلفه‌های مشترک آرمان‌شهری از منظر نظامی گنجه‌ای و توماس مور

دوره 1، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 126-144

عباس رضایی تبار؛ دکتر اکبر شعبانی


60. تحلیل و بررسی ساختار ساقی‌نامه و مغنی‌نامة حافظ با رویکرد عناصر حماسی

دوره 3، شماره 9، پاییز 1398، صفحه 119-137

دکترسید محمود سید صادقی


61. بررسی تطبیقی عناصر رئالیسم جادویی در آثار داستانی منیرو روانی‌پور و رضا امیرخانی

دوره 3، شماره 8، تابستان 1398، صفحه 125-141

دکتر ماندانا علیمی؛ سارا جاویدمظفری


64. بررسی تطبیقی مفهوم ماورایی «دیو» در شاهنامۀ فردوسی و حدیقۀ سنایی

دوره 4، شماره 11، بهار 1399، صفحه 1-15

رضا مرادیان؛ دکترخورشید نوروزی؛ دکترخدیجه بهرامی رهنما


65. بررسی و مقایسۀ نماد از دیدگاه میزان ابهام در شعر سلمان هراتی، سیدحسن حسینی و طاهره صفار‌زاده

دوره 4، شماره 11، بهار 1399، صفحه 16-32

جعفر محمدی؛ دکترآرش مشفقی؛ دکترعزیز حجاجی کهجوق


66. بررسی آراء جامی در بارۀ «نبوت خاصه» در دیوان اشعار با رویکرد به مبانی علم کلام اسلامی

دوره 4، شماره 11، بهار 1399، صفحه 33-51

هاشم بهرامی نیا؛ دکترفرزاد عباسی؛ دکترمهدی نوروز؛ کتردمحبوبه ضیاءخدادادیان


67. بررسی و تحلیل ابعاد تأثیرپذیری مهدی اخوان ثالث از آیات قرآن کریم با رویکرد به نظریۀ بینامتنی ژرار ژنت

دوره 4، شماره 11، بهار 1399، صفحه 52-73

اکرم ظفری خرواج؛ دکتربتول فخراسلام؛ دکترسید حسین سیدی؛ دکتر اکبر شعبانی


68. بررسی و تحلیل شگرد مولانا در ارتباط زمانی میان روایت و داستان در حکایات مثنوی

دوره 4، شماره 11، بهار 1399، صفحه 74-94

سرور خانه بیگی؛ دکترسید محمود سید صادقی؛ دکترشمس الحاجیه اردلانی