تعداد مقالات: 128

3. بررسی تطبیقی گلستان سعدی و مقامات بدیع‌الزمان همدانی

دوره 2، شماره 3، خرداد 1397، صفحه 1-17

دکتر رسول عبادی؛ دکتر مریم محمدزاده


5. درآمدی بر ظرفیت موسیقایی دفتر شعر «زمستان» اخوان ثالث

دوره 5، شماره 18، اسفند 1400، صفحه 1-20

فاطمه گل بابائی؛ شیرزاد طایفی


6. خیالِ رویِ تو در هر طریق همره ماست) بررسی جلوه‌های معشوق در اشعار سعدی و پترارک

دوره 2، شماره 5، آذر 1397، صفحه 13-47

اشرف السادات اشرفی؛ دکترمحمدرضا اسعد؛ دکترفاطمه عسگری؛ دکترمحسن ایزدیار


7. مقایسه بینامتنیت (تناص) اشعار قرآنی ابوالعتاهیه و مولوی درباره راهکارهای رسیدن به زهد

دوره 2، شماره 6، اسفند 1397، صفحه 14-34

دکتر محمدجواد کوچک‌یزدی؛ علی نبی اللهی


8. بررسی تطبیقی آداب و رسوم اجتماعی در شاخة ایرانی شعر دورة صفوی

دوره 3، شماره 7، خرداد 1398، صفحه 14-24

نسرین رضازاده،؛ دکتر مریم محمدزاده؛ دکتر رامین صادقی نژاد


11. بررسی مقایسه‌ای افول فراروایت داستان‌نویسی در کولی کنار آتش روانی‌پور و هلال پنهان شیرزادی

دوره 2، شماره 4، شهریور 1397، صفحه 15-22

منیژه فرجیان محترم؛ دکترعلی دهقان؛ دکترایوب کوشان


14. بررسی تطبیقی مبانی ناسیونالیسم در شعر احمد شوقی و سیّد اشرف الدّین حسینی

دوره 2، شماره 3، خرداد 1397، صفحه 18-41

رضا موسی آبادی؛ دکتر بتول فخراسلام


15. وجوه مشترک ابعاد‌ قدرت سیاسی حکومت‌ها در تاریخ بیهقی و راحةالصدور و آیةالسرور

دوره 5، شماره 18، اسفند 1400، صفحه 21-43

پوران پودات؛ مریم صادقی گیوی؛ اشرف شیبانی اقدم


16. مقایسۀ تطبیقی میهن‌دوستی در اشعار فرخی یزدی و بشاره الخوری

دوره 2، شماره 4، شهریور 1397، صفحه 23-45

اعظم احمدی رکن آباد؛ دکترمحبوبه خراسانی؛ دکترشهرزاد نیازی


17. آموزه‌های تعلیمی طب‌القلوب و کیمیای سعادت بر اساس روی‌کرد بینامتنیت

دوره 3، شماره 7، خرداد 1398، صفحه 25-47

دکتر غلامرضا هاتفی مجومرد؛ دکتر منصور دهقان منشادی؛ دکتر عبداله مرادی


18. بررسی ترس‌های وجودی و علاج آن‌ها ازمنظر مولوی و یالوم

دوره 5، شماره 15، خرداد 1400، صفحه 28-58

پرستو یمینی؛ کامل احمدنژاد؛ فریده محسنی هنجنی؛ افسانه لطفی عظیمی


20. مقایسة مضامین مشترک داستان گردآفرید با داستان حماسة بانری و فتح دهلی

دوره 1، شماره 1، آذر 1396، صفحه 30-53

دکترمحمود صادق زاده؛ مریم داوری


22. بررسی، تحلیل و مقایسۀ کرامات در کشف‌المحجوب هجویری و رسالۀ قشیریه

دوره 3، شماره 10، اسفند 1398، صفحه 35-52

فتحیه السادات کارآموز؛ دکتر رضا اشرف زاده؛ دکترمجید تقوی


24. مؤلفه‌های روان‌شناسی شخصیت براساس دیدگاه یونگ در حکایات بوستان سعدی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 37-61

دکترمحمود صادق زاده؛ خانم لیلا دهقان بنادکی