شماره جاری: دوره 2، شماره 5، زمستان 1397 
3. بررسی سبک شناختی آثار عرفان نظرآهاری

صفحه 56-76

دکتر هادی حیدری نیا نایینی؛ دکتر عزیز الله توکلی کافی‌آباد؛ مریم راعی


6. آموزه‌های تعلیمی طب‌القلوب و کیمیای سعادت بر اساس روی‌کرد بینامتنیت

صفحه 119-141

دکترمنصور دهقان منشادی؛ دکترعبداله مرادی؛ دکترغلامرضا هاتفی مجومرد