کلیدواژه‌ها = جوزف کمپبل
تعداد مقالات: 1
1. بررسی حکایت «پسر بازرگان روم و شهر خاموشان» از کتاب هشت بهشت امیر‌خسرو دهلوی بر اساس الگوی تک اسطورۀ سفر قهرمان جوزف کمپبل

دوره 3، شماره 9، پاییز 1398، صفحه 102-118

محبوبه پورآقا؛ دکتررامین صادقی نژاد؛ دکترمریم محمدزاده


شماره‌های پیشین نشریه