کلیدواژه‌ها = ادبیات تطبیقی
تطبیق رواییِ داستان مشترکِ آن درویش که در هری غلامان عمید خراسانی را آراسته دید از مثنوی و منطق‌الطیر

دوره 5، شماره 18، اسفند 1400، صفحه 102-118

سرور خانه بیگی؛ سید محمود سید صادقی(نویسندۀ مسئول)؛ شمس الحاجیه اردلانی


تحلیل تطبیقی ساختاری، مفهومی و کاربردی مثل‌های زبان لکی و فارسی

دوره 5، شماره 15، خرداد 1400، صفحه 130-159

فرشاد اسکندری شرفی؛ مهدی صادقی درویشی


مقایسۀ تطبیقی مردان اهورایی در شاهنامه و اوستا با تکیه بر خاندان پادشاهی

دوره 4، شماره 14، اسفند 1399، صفحه 23-62

زینت جهانی؛ کیمیا تاج نیا؛ اسماعیل اسلامی


خیالِ رویِ تو در هر طریق همره ماست) بررسی جلوه‌های معشوق در اشعار سعدی و پترارک

دوره 2، شماره 5، آذر 1397، صفحه 13-47

اشرف السادات اشرفی؛ دکترمحمدرضا اسعد؛ دکترفاطمه عسگری؛ دکترمحسن ایزدیار


مقایسۀ تطبیقی میهن‌دوستی در اشعار فرخی یزدی و بشاره الخوری

دوره 2، شماره 4، شهریور 1397، صفحه 23-45

اعظم احمدی رکن آباد؛ دکترمحبوبه خراسانی؛ دکترشهرزاد نیازی


بررسی تطبیقی مبانی ناسیونالیسم در شعر احمد شوقی و سیّد اشرف الدّین حسینی

دوره 2، شماره 3، خرداد 1397، صفحه 18-41

رضا موسی آبادی؛ دکتر بتول فخراسلام


اقتباس ادبی در سینمای ایران (مطالعه موردی، چهل‌ودو فیلم اقتباسی)

دوره 2، شماره 3، خرداد 1397، صفحه 99-112

نرگس صالحی؛ دکتر محمدرضا حاجی آقابابایی