کلیدواژه‌ها = ساختارگرایی
تعداد مقالات: 1
1. نقد و تحلیل پی رفت در منظومۀ غنائی مجنون و لیلی امیر خسرو دهلوی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1397، صفحه 61-79

دکتر پوران یوسفی پور کرمانی


شماره‌های پیشین نشریه