کلیدواژه‌ها = تاریخ بیهقی
وجوه مشترک ابعاد‌ قدرت سیاسی حکومت‌ها در تاریخ بیهقی و راحةالصدور و آیةالسرور

دوره 5، شماره 18، اسفند 1400، صفحه 21-43

پوران پودات؛ مریم صادقی گیوی؛ اشرف شیبانی اقدم