نویسنده = دکترآرش مشفقی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و مقایسۀ نماد از دیدگاه میزان ابهام در شعر سلمان هراتی، سیدحسن حسینی و طاهره صفار‌زاده

دوره 4، شماره 11، بهار 1399، صفحه 16-32

جعفر محمدی؛ دکترآرش مشفقی؛ دکترعزیز حجاجی کهجوق