نویسنده = دکترمریم محمدزاده
تعداد مقالات: 3
1. بررسی حکایت «پسر بازرگان روم و شهر خاموشان» از کتاب هشت بهشت امیر‌خسرو دهلوی بر اساس الگوی تک اسطورۀ سفر قهرمان جوزف کمپبل

دوره 3، شماره 9، پاییز 1398، صفحه 102-118

محبوبه پورآقا؛ دکتررامین صادقی نژاد؛ دکترمریم محمدزاده


2. بررسی تطبیقی آداب و رسوم اجتماعی در شاخة ایرانی شعر دورة صفوی

دوره 3، شماره 7، بهار 1398، صفحه 14-24

نسرین رضازاده،؛ دکتر مریم محمدزاده؛ دکتر رامین صادقی نژاد


3. بررسی تطبیقی گلستان سعدی و مقامات بدیع‌الزمان همدانی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-17

دکتر رسول عبادی؛ دکتر مریم محمدزاده


شماره‌های پیشین نشریه