نویسنده = رضا جلیلی
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل و مقایسۀ کیفیت کرامات ابوسعید ابوالخیر در اسرارالتّوحید با کرامات شیخ احمد جام در مقامات ژنده پیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1398

دکتررضا جلیلی


4. بررسی تطبیقی حکمت‌های عملی در دیوان دعبل خُزاعی و ناصرخسرو

دوره 1، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 79-104

رضا جلیلی؛ دکتر مهدی نوروز


شماره‌های پیشین نشریه