نویسنده = دکتر مسعود سپه وندی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و تحلیل اسطورۀ پدرکُشی در شاهنامه و اساطیر جهان

دوره 3، شماره 10، زمستان 1398، صفحه 89-111

نصرت اله احمدی فرد،؛ دکتر علی حیدری؛ دکتر مسعود سپه وندی


2. بررسی و تحلیل مؤلّفه‌های هویّت ملّیِ جغرافیایی و فرهنگی در شاهنامۀ فردوسی با رویکرد به شخصیّت رستم

دوره 3، شماره 9، پاییز 1398، صفحه 83-101

محمدرضا فاطمی مقدم سقی؛ دکتر فرشاد میرزایی مطلق؛ دکترمسعود سپه وندی