نویسنده = فاطمه گل بابائی
درآمدی بر ظرفیت موسیقایی دفتر شعر «زمستان» اخوان ثالث

دوره 5، شماره 18، اسفند 1400، صفحه 1-20

فاطمه گل بابائی؛ شیرزاد طایفی


واکاوی پیوند ادبیات و عکاسی در شعر هایکو (پژوهشی میان‌رشته‌ای)

دوره 2، شماره 5، آذر 1397، صفحه 28-45

فاطمه گل بابائی؛ دکترعبدالله آلبوغبیش