نویسندگان محترم

*در صورتی که مقالات، مستخرج از پایان نامه است لطفا نویسندۀ یکم، دانشجو و به نام واحد محل تحصیل دانشجو و استاد راهنما، نفر دوم و عهده دار مکاتبات (نویسنده مسئول) درج شود.

خواهشمند است نویسندگان محترم، مقالات ارسالی خود را مطابق با «راهنمای نویسندگان» تنظیم نمایند.  

** ضروری است که نویسندگان پیش از ارسال مقاله، در یکی از این سامانه های: سمیم نور و همانندجو ثبت نام  و فرم تایید مقالۀ خود را قبل از ارسال به مجله دریافت کنند و سپس در قسمت اضافه کردن فایل‌ها با انتخاب نوع فایل (فایل مشابه‌یابی) تاییدیه را بارگذاری نمایند، ضمنا  مقالات بدون تاییدیه بررسی نخواهند شد.

نوع اعتبار:                     علمی(دانشگاه آزاد-B)

توالی انتشار:                   فصل‌نامه

نوع داوری:                    دوسو ناشناس

میانگین زمان داوری :        2 ماه

زبان نشریه :                    فارسی-انگلیسی 

نوع انتشار:                     الکترونیکی

نوع دسترسی:                 رایگان (تمام متن)

مطابق بخش‌نامۀ  شماره 62815/10، مورخ 4/10/1398 نویسندگان مسئول مقالات موظفند مبلغ  1.500.000 ریال در زمان ارسال مقاله  و مبلغ 3.500.000 ریال  در زمان پذیرش مقالات  واریز کنند.

نشانیدفتر مجله:

یزد، صفاییه، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد-دانشکده علوم انسانی-گروه زبان و ادبیات فارسی 

تلفن دفتر مجله : 

03531872512

نمابر:

03538214813


پست الکترونیک مجله:

jostarnameh@iauyazd.ac.ir

شماره جاری: دوره 5، شماره 16، تابستان 1400 

4. بررسی تطبیقی نوحه عاشورایی در میناب و مسقط

صفحه 94-123

بابک دهقانی؛ محمد عارف؛ پرناز گودرزپروری؛ حسن ریاحی


6. بررسی و مقایسۀحالات آفاقی و انفسی در سروده‌های علاءالدولة بیابانکی بر اساس نظریة «استیس»

صفحه 148-174

سعید کرکه آبادی؛ پروین دخت مشهور؛ فرزاد عباسی؛ محبوبه ضیاخدادادیان


8. معنای زندگی درآثار لئو تولستوی و معنادرمانی ویکتور فرانکل

صفحه 212-245

فاطمه یاحسینی موسوی؛ سهیلا موسوی سیرجانی؛ افسانه لطفی عظیمی