صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد


مدیر مسئول: دکتر محمد حسین فلاح (PhD)

سردبیر:  دکتر محمود صادق زاده (PhD)
مدیر اجرایی:   دکتر امین نعیمی (PhD)
                           

  زمینه فعالیت:  ادبیات تطبیقی
  

آدرس دفتر مجله:یزد، صفاییه، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد-دانشکده علوم انسانی-گروه زبان و ادبیات فارسی 

تلفن دفتر مجله : 

03538216782
پست الکترونیک مجله: jostarnameh@iauyazd.ac.ir

شماره جاری: دوره 3، شماره 6، بهار 1398 

1. بررسی تطبیقی آداب و رسوم اجتماعی در شاخة ایرانی شعر دورة صفوی

صفحه 14-24

نسرین رضازاده،؛ دکتر مریم محمدزاده؛ دکتر رامین صادقی نژاد


2. آموزه‌های تعلیمی طب‌القلوب و کیمیای سعادت بر اساس روی‌کرد بینامتنیت

صفحه 25-47

دکتر غلامرضا هاتفی مجومرد؛ دکتر منصور دهقان منشادی؛ دکتر عبداله مرادی


5. بررسی و مقایسۀ آموزه‌های اخلاقی در غزلیات عبدالرحمان جامی و ملامحسن فیض کاشانی

صفحه 79-99

غلامحسین خمر؛ دکتر حبیب جدیدالاسلامی قلعه نو؛ دکتر مصطفی سالاری