صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد


مدیر مسئول: دکتر محمد حسین فلاح (PhD)

سردبیر:  دکتر محمود صادق زاده (PhD)
مدیر داخلی:   دکتر امین نعیمی (PhD)

مدیر اجرایی: دکتر شهناز زرین خط (PhD)
                           

  زمینه فعالیت:  ادبیات تطبیقی
  

آدرس دفتر مجله:یزد، صفاییه، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد-دانشکده علوم انسانی-گروه زبان و ادبیات فارسی 

تلفن دفتر مجله : 

03538216782
پست الکترونیک مجله: jostarnameh@iauyazd.ac.ir

شماره جاری: دوره 3، شماره 7، تابستان 1398