نویسندگان محترم

در صورتی که مقالات، مستخرج از پایان نامه است لطفا نویسندۀ یکم، دانشجو و به نام واحد محل تحصیل دانشجو و استاد راهنما، نفر دوم و عهده دار مکاتبات (نویسنده مسئول) درج شود.

خواهشمند است نویسندگان محترم، مقالات ارسالی خود را مطابق با «راهنمای نویسندگان» تنظیم نمایند.  

نوع اعتبار:                     علمی(دانشگاه آزاد)

توالی انتشار:                   فصل‌نامه

میانگین زمان داوری :        2 ماه

زبان نشریه :                    فارسی-انگلیسی 

نوع انتشار:                     الکترونیکی

نوع دسترسی:                 رایگان (تمام متن)

مطابق بخش‌نامۀ  شماره 62815/10، مورخ 4/10/1398 نویسندگان مسئول مقالات موظفند مبلغ  1.500.000 ریال در زمان ارسال مقاله  و مبلغ 3.500.000 ریال  در زمان پذیرش مقالات  واریز کنند.

نشانیدفتر مجله:

یزد، صفاییه، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد-دانشکده علوم انسانی-گروه زبان و ادبیات فارسی 

تلفن دفتر مجله : 

03531872512

نمابر:

03538214813


پست الکترونیک مجله:

jostarnameh@iauyazd.ac.ir

شماره جاری: دوره 4، شماره 12، تابستان 1399 

1. تحلیل داستان وامق و عذرا بر اساس نقد کهن‌الگویی

صفحه 1-20

پیمان نیکنامی؛ دکترپوران یوسفی پور کرمانی؛ دکتر فاطمه غفوری مهدی اباد


3. ایدئولوژی‌های پنهان در قصه‌ها و افسانه‌های عامیانۀ کرمان از منظرسبک‌شناسی انتقادی

صفحه 44-60

حلما محمودی امجزی؛ دکتر ابوالقاسم رادفر؛ دکترحمید طبسی


4. بررسی سبک شناسانۀ منظومه‌های عاشقانۀ بلوچی

صفحه 61-77

مریم داوری؛ دکترمحمود صادق زاده؛ دکتر هادی حیدری نیا؛ دکترموسی محمود زهی


6. رابطۀ دین و اخلاق در داستان «برادران کارامازوف» از فئودور داستایفسکی

صفحه 98-114

آزاده حسینی؛ دکتر ارسطو میرانی؛ دکتر محمدعلی میر