صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد


مدیر مسئول: دکتر محمد حسین فلاح (PhD)

سردبیر:  دکتر محمود صادق زاده (PhD)
مدیر داخلی:   دکتر امین نعیمی (PhD)

مدیر اجرایی: دکتر شهناز زرین خط (PhD)
                           

  زمینه فعالیت:  ادبیات تطبیقی
  

آدرس دفتر مجله:یزد، صفاییه، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد-دانشکده علوم انسانی-گروه زبان و ادبیات فارسی 

تلفن دفتر مجله : 

03538216782
پست الکترونیک مجله: jostarnameh@iauyazd.ac.ir

شماره جاری: دوره 3، شماره 8، پاییز 1398 

3. تأثیر شاهنامه بر ادبیات مردم قزاقستان

صفحه 50-64

دکترسید محمدباقر کمال الدینی


4. اندیشه‌های رمانتیکی ژاله قائم‌مقامی با تکیه بر مباحث اسطوره‌ای

صفحه 65-82

مریم بیک خورمیزی؛ دکتر هادی حیدری نیا؛ دکتر محمود صادق زاده


5. بررسی و تحلیل مؤلّفه‌های هویّت ملّیِ جغرافیایی و فرهنگی در شاهنامۀ فردوسی با رویکرد به شخصیّت رستم

صفحه 83-101

محمدرضا فاطمی مقدم سقی؛ دکتر فرشاد میرزایی مطلق؛ دکترمسعود سپه وندی